המשרות שלי

תקנון חבר מביא חבר

מבצע חבר- מביא- חבר SEEHR

SEEHR היא חברה להשמה בוטיקית המתמחה בתחום של סייבר ואבטחת מידע

פעילות “חבר מביא חבר” מתייחסת לגיוס מחפש-עבודה אשר קורות-החיים שלו/ה נשלחו ע”י “מפנה/חבר”.

תנאים כלליים:

מפנה המעוניין להשתתף בפעילות “חבר-מביא-חבר”, ישלח קורות-חיים לתיבת הדואר הייעודית שכתובתה: jobs@seehr.co.il

בפעילות ” חבר מביא חבר” רשאי להשתתף כל אדם מלבד עובדי קבוצת See Security. מרצי קבוצת See security רשאים להשתתף.

קורות-החיים יירשמו ע”ש מקור ההגעה (דהיינו- שם השולח) ששלח את קו”ח של ה”חבר” למשך 6 חודשים בלבד מיום שליחתו למאגר המועמדים של חברת SEEHR

הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק על “גיוס מוצלח” (גיוס מוצלח- לפחות עד תום 3 חודשי העסקה קלנדריים) למשרה שהוצעה ונסגרה ע”י חברתSEEHR,עד 6 חודשים ממועד רישום המועמד על שם הגורם המפנה

מסמך “קורות חיים” לעניין מבצע זה חייב לקיים את כל התנאים המצטברים שלהלן:

המסמך אמיתי וכולל עובדות נכונות ואמיתיות על מחפש העבודה.

המסמך שייך לאדם אמיתי המעוניין בהצעות עבודה .

מחפש העבודה אינו רשום במאגר המועמדים של SEEHR כמחפש עבודה פעיל בששת החודשים שקדמו למועד שליחתו.

מחפש העבודה אינו משתתף נוכחי באחד מהקורסים של קבוצת See Security או סיים בשנה האחרונה באחד מהקורסים.

מסמך “קורות-החיים” לא ייחשב באם הגיע לחברת SEEHR בששת החודשים שקדמו למועד שליחת קורות-החיים על ידי החבר, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין (נשלח על ידי גורם שלישי) בידיעתו או שלא בידיעתו של בעל “קורות החיים”.

כמות “קורות החיים” אשר יכול כל חבר לשלוח אינה מוגבלת.

גובה תגמולים

סוג המפנה: כל אדם המפנה חבר/ה שהתקבל לעבודה עבור אחת המשרות שיגודרו בפרסומים מעת לעת. התגמול יפורסם לכל סוג משרה כדלקמן:

תגמול עבור משרות שיוגדרו מעת לעת כ”מקפצת פלטינום”

תגמול עבור משרות שיוגדרו מעת לעת כ”מקפצת זהב”

תגמול עבור משרות שוטפות בשכר חודשי ברוטו מעל 12K

במידה ולא תקבל SEEHR תשלום מהחברה בגין גיוס המפנה, ומכל סיבה, לא יוענק תגמול חבר-מביא-חבר.

הוראות נוספות

הנהלת SEEHR רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.

למען הסר ספק, מובהר כי SEEHR אינה מתחייבת כי ה”חבר” יקלט בחברה ו/או להעניק למועמד הזכאי (כהגדרתו להלן) דמי הפניה כלשהם.

SEEHR זכאית לשנות בכל עת את גובה המענק למפנה זכאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי או להפסיק את המבצע מבלי שלמי מהנ”ל תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיSEEHR. יחד עם זאת מועמדים שכבר אושרו יהיו זכאים לתגמול במידה ועמדו בתנאים לזכאות.

SEEHRשומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תגמול כספי למועמד זכאי עבור “גיוס מוצלח”, במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

SEEHR לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למפנה, מפנה זכאי, מועמד, מועמד זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות בפעילות, ו/או בגין קבלת התגמול הכספי .
לשאלות ובירורים יש לפנות לאחראי פעילות “חבר-מביא-חבר” –בדוא”ל jobs@seehr.co.il

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

בהסכמתך להוראות שימוש אלו הנך מסכים כי קורות החיים שהעברת או תעביר לחברה בכל עת ישמשו את החברה לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם המועמדים שהעברת באמצעות דיוור ישיר, בדוא”ל ובטלפון.

צור קשר